لیست پزشکان متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن اردبیل

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان اردبیل
اردبیل
دکتر محسن زارعی گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن

دکتر محسن زارعی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
12108
اردبیل
دکتر رئوف ملاجوادی گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن

دکتر رئوف ملاجوادی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
1337
اردبیل
دکتر اکبر پیرزاده اشرف گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن

دکتر اکبر پیرزاده اشرف متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
895
اردبیل
دکتر تیرزاد فولادوند گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن

دکتر تیرزاد فولادوند متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
880
اردبیل
دکتر مسعود انظاری گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن

دکتر مسعود انظاری متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
706
اردبیل
:)

دکتر امراله حسینی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
668
اردبیل
:)

دکتر منوچهر مهاجری متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
592
اردبیل
دکتر حسین نیک منش گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن

دکتر حسین نیک منش متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
456
اردبیل
دکتر سوره علاف اکبری گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن

دکتر سوره علاف اکبری متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
340
اردبیل
دکتر محمدباقر ستوده اردبیلی گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن

دکتر محمدباقر ستوده اردبیلی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
248
اردبیل
دکتر یوسف مهاجری گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن

دکتر یوسف مهاجری متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
213
لیست پزشکان اردبیل بر حسب تخصص
لیست پزشکان گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن بر حسب شهر