لیست پزشکان متخصص جراح عمومی زنجان

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان زنجان
زنجان
دکتر داریوش ناظمی سلمان جراح عمومی

دکتر داریوش ناظمی سلمان متخصص جراح عمومی
1351
زنجان
دکتر محمد کشاورز جراح عمومی

دکتر محمد کشاورز متخصص جراح عمومی
379
زنجان
دکتر محمدحسین مقیمی جراح عمومی

دکتر محمدحسین مقیمی متخصص جراح عمومی
280
زنجان
:(

دکتر کریم سعادتی متخصص جراح عمومی
236
زنجان
:(

دکتر احمد احمدی متخصص جراح عمومی
145
زنجان
:(

دکتر نسترن حسنی متخصص جراح عمومی
138
زنجان
دکتر خلیل بزازیان جراح عمومی

دکتر خلیل بزازیان متخصص جراح عمومی
97
زنجان
:(

دکتر معصومه اکبری متخصص جراح عمومی
96
زنجان
:(

دکتر زین العابدین شمس آرا متخصص جراح عمومی
97
زنجان
دکتر امیر منصوری جراح عمومی

دکتر امیر منصوری متخصص جراح عمومی
83
زنجان
:(

دکتر علیرضا صادقی متخصص جراح عمومی
63
زنجان
:(

دکتر کیانوش کیانی متخصص جراح عمومی
56
لیست پزشکان زنجان بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراح عمومی بر حسب شهر