لیست آزمایشگاههای بوشهر

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان بوشهر
بوشهر
:(

دکتر محمدرضا فرزانه متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
980
بوشهر
:(

دکتر محمد غریبی دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
97
بوشهر
:(

دکتر علیرضا باطنی (آزمایشگاه دانش) متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
88
بوشهر
:(

دکتر سید سجاد اقبالی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
81
بوشهر
:(

دکتر مینا زعفرانی (آزمایشگاه سینا) دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
85
بوشهر
:(

دکتر مجتبی رحیم آبادی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
76
لیست پزشکان بوشهر بر حسب تخصص
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی) بر حسب شهر