لیست بیماری ها به همراه علائم و نحوه درمان:

اپیسپادیاس - Epispadias
  • معرفی
  • علائم
  • درمان

معرفی

اپيسپادياس (Epispadias) يک نقص مادرزادي در پيشابراه (عموماً مردان) است که سوراخ خارجي پيشابراه قبل از گلنس ودر سطح فوقاني پنيس قرار دارد. اين سوراخ مي‌تواند در تنه آلت باشد. شيوع اين نقص يک در صدو بيست هزار مرد و يک در پانصدهزار زن ديده مي‌شود.

علائم

اپيسپادياس معمولاً همراه با اکستروفي مثانه مي‌باشد. علاوه بر آن گاه دفورميتي ژنيتال خارجي، بي اختياري ادرار،VUR و فتق اينگوئينال نيز ممکن است ديده شود. بيماري ممکن است موجب عفونتهاي مکرر ادراري، اشکال در کنترل ادرار و حتي ناباروري شود.

درمان

درمان با جراحي وترميم است که گاه متعدد هستند.