8 فروردین 1396 - ساعت : 5:0
پيام آزاده
متخصص پرتو درماني
تهران - تهران
دکتر پيام آزاده

غلامحسين نوفرستي
متخصص پرتو درماني
خراسان رضوي - مشهد
دکتر غلامحسين نوفرستي

ثريا سلمانيان
متخصص پرتو درماني
تهران - تهران
دکتر ثريا سلمانيان

محمد هوشياري
متخصص پرتو درماني
تهران - تهران
دکتر محمد هوشياري

رضا پرتوي
متخصص پرتو درماني
خراسان رضوي - مشهد
دکتر رضا پرتوي

سيد هادي مولانا
متخصص پرتو درماني
تهران - تهران
دکتر سيد هادي مولانا

رضا اقدام ضميري
متخصص پرتو درماني
آذربايجان شرقي - مراغه
دکتر رضا اقدام ضميري

محمود سامعي
متخصص پرتو درماني
البرز - کرج
دکتر محمود سامعي

امير شهرام يوسفي کاشي
متخصص پرتو درماني
تهران - تهران
دکتر امير شهرام يوسفي کاشي

کمال محمديان
متخصص پرتو درماني
  -  
دکتر کمال محمديان

محسن منصوري
متخصص پرتو درماني
آذربايجان غربي - اروميه
دکتر محسن منصوري

فرهاد سميعي
متخصص پرتو درماني
تهران - تهران
دکتر فرهاد سميعي

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم