4 فروردین 1396 - ساعت : 2:31
فريد ايمان زاده
فوق تخصص گوارش و کبد کودکان
تهران - تهران
دکتر فريد ايمان زاده

حسين صانعيان
فوق تخصص گوارش و کبد کودکان
اصفهان - اصفهان
دکتر حسين صانعيان

الهام طلاچيان
فوق تخصص گوارش و کبد کودکان
تهران - تهران
دکتر الهام طلاچيان

مهري نجفي ثاني
فوق تخصص گوارش و کبد کودکان
تهران - تهران
دکتر مهري نجفي ثاني

حميدرضا طلايي
فوق تخصص گوارش و کبد کودکان
تهران - تهران
دکتر حميدرضا طلايي

مژگان صباغيان
فوق تخصص گوارش و کبد کودکان
البرز - کرج
دکتر مژگان صباغيان

ماندانا رفيعي
فوق تخصص گوارش و کبد کودکان
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر ماندانا رفيعي

فرزانه معتمد
فوق تخصص گوارش و کبد کودکان
تهران - تهران
دکتر فرزانه معتمد

حسين علي مددي
فوق تخصص گوارش و کبد کودکان
تهران - تهران
دکتر حسين علي مددي

علي اکبر سياري
فوق تخصص گوارش و کبد کودکان
تهران - تهران
دکتر علي اکبر سياري

احمد خداداد
فوق تخصص گوارش و کبد کودکان
تهران - تهران
دکتر احمد خداداد

فاطمه فرهمند
فوق تخصص گوارش و کبد کودکان
تهران - تهران
دکتر فاطمه فرهمند

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم