4 فروردین 1396 - ساعت : 2:28
محمدعلي صحراييان
فلوشيپ تخصصي ام اس
تهران - تهران
دکتر محمدعلي صحراييان

سيد مسعود نبوي
فلوشيپ تخصصي ام اس
تهران - تهران
دکتر سيد مسعود نبوي

محسن خوشنام
فلوشيپ تخصصي ام اس
البرز - کرج
دکتر محسن خوشنام

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم