10 فروردین 1396 - ساعت : 21:1
مينو محرز
متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري
تهران - تهران
دکتر مينو محرز

داود يادگاري نيا
متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري
تهران - تهران
دکتر داود يادگاري نيا

نعمت اله جنيدي جعفري
متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري
تهران - تهران
دکتر نعمت اله جنيدي جعفري

حسن نوبري
متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري
تهران - تهران
دکتر حسن نوبري

حسين پهلوان زاده
متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر حسين پهلوان زاده

امير رضا خليقي
متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري
خراسان رضوي - مشهد
دکتر امير رضا خليقي

مازيار پارسا
متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري
تهران - تهران
دکتر مازيار پارسا

بهرام زاهدي
متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري
تهران - تهران
دکتر بهرام زاهدي

محمود سعيدي
متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري
تهران - تهران
دکتر محمود سعيدي

سيد رحيم عادل برخوردار
متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري
خراسان رضوي - مشهد
دکتر سيد رحيم عادل برخوردار

علي صادقي
متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري
آذربايجان غربي - اروميه
دکتر علي صادقي

حسين اخوان زنجاني
متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري
تهران - ري
دکتر حسين اخوان زنجاني

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم