4 فروردین 1396 - ساعت : 2:29
رضا حجتي
کارشناس گفتار درماني
سيستان و بلوچستان -  چابهار
دکتر رضا حجتي

زهره بهبهاني
کارشناس گفتار درماني
خوزستان - رامهرمز
دکتر زهره بهبهاني

فاطمه شيباني
کارشناس ارشد گفتار درماني
خراسان رضوي - مشهد
دکتر فاطمه شيباني

زهره بهبهاني
کارشناس گفتار درماني
خوزستان - رامهرمز
دکتر زهره بهبهاني

علي قرباني
کارشناس ارشد گفتار درماني
تهران - تهران
دکتر علي قرباني

سيد محمدتقي عرفاني
کارشناس گفتار درماني
تهران - تهران
دکتر سيد محمدتقي عرفاني

اعظم صادقيان
کارشناس گفتار درماني
تهران - تهران
دکتر اعظم صادقيان

نرگس کافيان
کارشناس گفتار درماني
اصفهان - کاشان
دکتر نرگس کافيان

ماندانا مستخدم راستگو
کارشناس گفتار درماني
تهران - تهران
دکتر ماندانا مستخدم راستگو

مريم ملکيان
کارشناس گفتار درماني
  -  
دکتر مريم ملکيان

ليلا مشهدي علي نيا
کارشناس گفتار درماني
اصفهان - اصفهان
دکتر ليلا مشهدي علي نيا

مهدي جمالي
کارشناس گفتار درماني
تهران - تهران
دکتر مهدي جمالي

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم