10 فروردین 1396 - ساعت : 21:4
محسن عمادالدين
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
البرز - کرج
دکتر محسن عمادالدين

خدامراد جمشيدي
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
تهران - تهران
دکتر خدامراد جمشيدي

غلامعلي عکاشه
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
تهران - تهران
دکتر غلامعلي عکاشه

خليل اله ناظم
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
اصفهان - اصفهان
دکتر خليل اله ناظم

رضا شهريار کامراني
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
تهران - تهران
دکتر رضا شهريار کامراني

محمد فکور
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
خوزستان - اهواز
دکتر محمد فکور

اميرمحمد نوالي
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر اميرمحمد نوالي

مهرداد مستحفظ
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
تهران - تهران
دکتر مهرداد مستحفظ

محمود پامرغي
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
خوزستان - اهواز
دکتر محمود پامرغي

حسن قندهاري
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
تهران - تهران
دکتر حسن قندهاري

داريوش گوران سوادکوهي
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
تهران - تهران
دکتر داريوش گوران سوادکوهي

عباس مدني
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
تهران - تهران
دکتر عباس مدني

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم