4 فروردین 1396 - ساعت : 2:33
غفور سلگي
فوق تخصص قلب کودکان
تهران - تهران
دکتر غفور سلگي

بهزاد عليزاده
فوق تخصص قلب کودکان
خراسان رضوي - مشهد
دکتر بهزاد عليزاده

آرمن مسيحي کچاريان
فوق تخصص قلب کودکان
تهران - تهران
دکتر آرمن مسيحي کچاريان

حجت مرتضي ئيان لنگرودي
متخصص قلب کودکان
تهران - تهران
دکتر حجت مرتضي ئيان لنگرودي

بهمن راستگار همتي
فوق تخصص قلب کودکان
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر بهمن راستگار همتي

زهرا جليلي
فوق تخصص قلب کودکان
کرمانشاه -  کرمانشاه
دکتر زهرا جليلي

اکبر شاه محمدي
فوق تخصص قلب کودکان
تهران - تهران
دکتر اکبر شاه محمدي

سيما رفيعيان
فوق تخصص قلب کودکان
تهران - تهران
دکتر سيما رفيعيان

محمد حسين ترابي نژاد کرماني
فوق تخصص قلب کودکان
کرمان - کرمان
دکتر محمد حسين ترابي نژاد کرماني

پروين اکبري اسبق
فوق تخصص قلب کودکان
تهران - تهران
دکتر پروين اکبري اسبق

شمسي غفاري
فوق تخصص قلب کودکان
تهران - تهران
دکتر شمسي غفاري

عبدالرسول نيک يار
فوق تخصص قلب کودکان
اصفهان - اصفهان
دکتر عبدالرسول نيک يار

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم