10 فروردین 1396 - ساعت : 21:6
نصرت اله عشقيار
متخصص آسيب شناسي فک و دهان
تهران - تهران
دکتر نصرت اله عشقيار

برات اله شبان
متخصص آسيب شناسي فک و دهان
خراسان رضوي - مشهد
دکتر برات اله شبان

مهدي عاشوري
متخصص آسيب شناسي فک و دهان
تهران - تهران
دکتر مهدي عاشوري

سيد محمد رضوي
متخصص آسيب شناسي فک و دهان
اصفهان - اصفهان
دکتر سيد محمد رضوي

فرشته بقايي نائيني
متخصص آسيب شناسي فک و دهان
تهران - تهران
دکتر فرشته بقايي نائيني

فاطمه دبير مقدم
متخصص آسيب شناسي فک و دهان
تهران - تهران
دکتر فاطمه دبير مقدم

بهنام اسلامي
متخصص آسيب شناسي فک و دهان
تهران - تهران
دکتر بهنام اسلامي

نسيم تقوي قاسميان
متخصص آسيب شناسي فک و دهان
تهران - تهران
دکتر نسيم تقوي قاسميان

عليرضا مومني
متخصص آسيب شناسي فک و دهان
خوزستان - سوسنگرد
دکتر عليرضا مومني

دنيا صدري
متخصص آسيب شناسي فک و دهان
تهران - تهران
دکتر دنيا صدري

سيد پرويز ديهيمي
متخصص آسيب شناسي فک و دهان
اصفهان - اصفهان
دکتر سيد پرويز ديهيمي

عليرضا رجايي
متخصص آسيب شناسي فک و دهان
تهران - تهران
دکتر عليرضا رجايي

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم