10 فروردین 1396 - ساعت : 21:6
عبداله ناصحي
فلوشيپ تخصصي اندواورلوژي
تهران - تهران
دکتر عبداله ناصحي

عادل تيزنو
فلوشيپ تخصصي اندواورلوژي
خوزستان - دزفول
دکتر عادل تيزنو

فرامرز فرهي آشتياني
فلوشيپ تخصصي اندواورلوژي
تهران - تهران
دکتر فرامرز فرهي آشتياني

سيد جليل حسيني
فلوشيپ تخصصي اندواورلوژي
تهران - تهران
دکتر سيد جليل حسيني

امير ايجادي
فلوشيپ تخصصي اندواورلوژي
تهران - تهران
دکتر امير ايجادي

امير رضا عابدي
فلوشيپ تخصصي اندواورلوژي
خوزستان - دزفول
دکتر امير رضا عابدي

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم