10 فروردین 1396 - ساعت : 21:9
ديما عندليب
فلوشيپ تخصصي استرابيسم و اکولوپلاستيک
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر ديما عندليب

رضا عرفانيان سليم
فلوشيپ تخصصي استرابيسم و اکولوپلاستيک
تهران - تهران
دکتر رضا عرفانيان سليم

محمدرضا اکبري باغباني
فلوشيپ تخصصي استرابيسم و اکولوپلاستيک
تهران - تهران
دکتر محمدرضا اکبري باغباني

اميد صالح پور
فلوشيپ تخصصي استرابيسم و اکولوپلاستيک
تهران - تهران
دکتر اميد صالح پور

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم