10 فروردین 1396 - ساعت : 21:3
حاتم بوستاني
متخصص اعصاب و روان
خوزستان - اهواز
دکتر حاتم بوستاني

سعيد ممتازي
متخصص اعصاب و روان
زنجان - زنجان
دکتر سعيد ممتازي

محمدرضا درخشان نيا
متخصص اعصاب و روان
خوزستان - اهواز
دکتر محمدرضا درخشان نيا

سيد محمدعلي اکبريان نيا
متخصص اعصاب و روان
تهران - تهران
دکتر سيد محمدعلي اکبريان نيا

ناصر دشتي
متخصص اعصاب و روان
يزد - يزد
دکتر ناصر دشتي

علي حقيقت
متخصص اعصاب و روان
آذربايجان شرقي - مراغه
دکتر علي حقيقت

محمدمهدي ذوالفقاري
متخصص اعصاب و روان
تهران - تهران
دکتر محمدمهدي ذوالفقاري

پيام صراف
متخصص اعصاب و روان
تهران - پاکدشت
دکتر پيام صراف

معصومه نظري نسب
متخصص اعصاب و روان
خوزستان - اهواز
دکتر معصومه نظري نسب

فرهاد دادرس
متخصص اعصاب و روان
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر فرهاد دادرس

احمد فخري
متخصص اعصاب و روان
خوزستان - اهواز
دکتر احمد فخري

عبدالحسين طاهري هروي
متخصص اعصاب و روان
خراسان رضوي - مشهد
دکتر عبدالحسين طاهري هروي

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم