مشاوره تلفنی با متخصص چشم پزشک

مشاوره تلفنی با پزشکان متخصص چشم پزشک

دکتر محسن مقتدری اصفهانی

دکتر محسن مقتدری اصفهانی

متخصص چشم پزشک
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 140,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
دکتر احسان هادیان

دکتر احسان هادیان

متخصص چشم پزشک
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 110,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
دکتر محمد باقر مرادی

دکتر محمد باقر مرادی

متخصص چشم پزشک
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 104,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
دکتر شهریار ابراهیمی

دکتر شهریار ابراهیمی

متخصص چشم پزشک
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 100,000 تومان
مدت هر مشاوره : 15 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 2ظهر