مشاوره تلفنی با متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)

مشاوره تلفنی با پزشکان متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)

دکتر زینب خوش نما

دکتر زینب خوش نما

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 250,000 تومان
مدت هر مشاوره : 20 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 3ظهر
دکتر الهام اسماعیلی

دکتر الهام اسماعیلی

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 300,000 تومان
مدت هر مشاوره : 20 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 3ظهر
دکتر طلیعه عابدینی

دکتر طلیعه عابدینی

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 200,000 تومان
مدت هر مشاوره : 20 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 4عصر
دکتر ندا فرزانه

دکتر ندا فرزانه

متخصص بورد تخصصی روانپزشکی
نوع مشاوره : تـلفنـی
4.9
هزینه : 240,000 تومان
مدت هر مشاوره : 15 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 3ظهر
دکتر عزت اله قاسمی

دکتر عزت اله قاسمی

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 300,000 تومان
مدت هر مشاوره : 17 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 3ظهر
دکتر سیده مریم میرمعینی

دکتر سیده مریم میرمعینی

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 250,000 تومان
مدت هر مشاوره : 30 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 4عصر
دکتر فریبرز استیلایی

دکتر فریبرز استیلایی

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 300,000 تومان
مدت هر مشاوره : 30 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 4عصر
دکتر مرضیه جوانی

دکتر مرضیه جوانی

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 300,000 تومان
مدت هر مشاوره : 40 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 6عصر
دکتر رضوان قدیمی

دکتر رضوان قدیمی

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
نوع مشاوره : تـلفنـی
4.9
هزینه : 300,000 تومان
مدت هر مشاوره : 30 دقیقه
اولین زمان آزاد : پس‌فردا 9صبح
دکتر مهین ربیعی

دکتر مهین ربیعی

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 200,000 تومان
مدت هر مشاوره : 20 دقیقه
اولین زمان آزاد : پس‌فردا 10صبح
دکتر آزاده مشایخی

دکتر آزاده مشایخی

متخصص روانپزشکی و فلوشیپ تخصصی طب روانتنی (سایکوسوماتیک)
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 200,000 تومان
مدت هر مشاوره : 15 دقیقه
اولین زمان آزاد : پس‌فردا 10صبح
دکتر حیدر فقیه

دکتر حیدر فقیه

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
نوع مشاوره : تـلفنـی
4.7
هزینه : 2,500,000 تومان
مدت هر مشاوره : 45 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
دکتر هانیه حاجی بابایی

دکتر هانیه حاجی بابایی

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 250,000 تومان
مدت هر مشاوره : 20 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
دکتر فهیمه امیدی

دکتر فهیمه امیدی

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 124,000 تومان
مدت هر مشاوره : 20 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص