مشاوره تلفنی با متخصص بیماریهای کلیه بالغین (نفرولوژی)

مشاوره تلفنی با پزشکان متخصص بیماریهای کلیه بالغین (نفرولوژی)

دکتر فرزانه سادات مینو

دکتر فرزانه سادات مینو

فوق تخصص بیماریهای کلیه و فشار خون (نفرولوژی)
5.0
اولین زمان آزاد امروز 6عصر