مشاوره تلفنی با متخصص دندانپزشک

مشاوره تلفنی با پزشکان متخصص دندانپزشک

دکتر امیر صرام

دکتر امیر صرام

دکترای حرفه ای دندانپزشک
نوع مشاوره : تـلفنـی
4.4
هزینه : 20,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 8صبح
دکتر سید محمد حسین رضوی بهابادی

دکتر سید محمد حسین رضوی بهابادی

دکترای دندانپزشک
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 15,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 8صبح
دکتر فاطمه بزرگمهر

دکتر فاطمه بزرگمهر

دکترای دندانپزشک
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 130,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 10صبح
دکتر پرهام پناهی

دکتر پرهام پناهی

دکترای دندانپزشک
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 200,000 تومان
مدت هر مشاوره : 20 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 10شب
دکتر یاسمن قاسمی

دکتر یاسمن قاسمی

دکترای دندانپزشک
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 70,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 3ظهر
دکتر عماد روح الامین

دکتر عماد روح الامین

دکترای حرفه ای دندانپزشک
نوع مشاوره : تـلفنـی
4.4
هزینه : 80,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 12ظهر
دکتر احمد زلکی زاده

دکتر احمد زلکی زاده

دکترای دندانپزشک
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 50,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 10صبح
دکتر سید پدرام طباطبائی نوائی نوبری

دکتر سید پدرام طباطبائی نوائی نوبری

دکترای دندانپزشک
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 80,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 11صبح
دکتر سهند غنی طبع

دکتر سهند غنی طبع

دکترا دندانپزشک
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 90,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 11صبح
دکتر فاطمه رهبر

دکتر فاطمه رهبر

دکترای دندانپزشک
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 60,000 تومان
مدت هر مشاوره : 30 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 3ظهر
دکتر زینب بهبود

دکتر زینب بهبود

متخصص جراح لثه و کاشت ایمپلنت
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 45,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
دکتر ناهید کرباسی

دکتر ناهید کرباسی

دندانپزشک و متخصص بیماری های دهان، فک و صورت
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 300,000 تومان
مدت هر مشاوره : 15 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
دکتر مجید شهسواری

دکتر مجید شهسواری

دکترای دندانپزشک
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 35,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
دکتر فرانک رحیمی

دکتر فرانک رحیمی

متخصص دندانپزشکی ترمیمی
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 100,000 تومان
مدت هر مشاوره : 15 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
دکتر نرجس فلاح قاسمی

دکتر نرجس فلاح قاسمی

دکترای دندانپزشک
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 120,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص