مشاوره تلفنی با متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

مشاوره تلفنی با پزشکان متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکتر هانیه بذرافشان

دکتر هانیه بذرافشان

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 200,000 تومان
مدت هر مشاوره : 15 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 1ظهر
دکتر پارلا توحیدی

دکتر پارلا توحیدی

متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 120,000 تومان
مدت هر مشاوره : 15 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 1ظهر
دکتر مهسا فیض الهی

دکتر مهسا فیض الهی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 120,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 1ظهر
دکتر شقایق عمرانی

دکتر شقایق عمرانی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 250,000 تومان
مدت هر مشاوره : 20 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 1ظهر
دکتر محمدرضا رعیت

دکتر محمدرضا رعیت

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
نوع مشاوره : تـلفنـی
4.7
هزینه : 135,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 3ظهر
دکتر محمد کرمانی

دکتر محمد کرمانی

متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 150,000 تومان
مدت هر مشاوره : 15 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 4عصر
دکتر زهرا فتح تبار

دکتر زهرا فتح تبار

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 130,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 5عصر
دکتر معصومه ملکیان

دکتر معصومه ملکیان

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 150,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 7عصر
دکتر سارا مستوفی

دکتر سارا مستوفی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 85,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : 3روز دیگر 6عصر
دکتر سروش شمسی فر

دکتر سروش شمسی فر

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 100,000 تومان
مدت هر مشاوره : 15 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
دکتر محمدرضا سبحانی

دکتر محمدرضا سبحانی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 135,000 تومان
مدت هر مشاوره : 20 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
دکتر پریا حسین پناهی

دکتر پریا حسین پناهی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 100,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
دکتر سارا عظیمیان

دکتر سارا عظیمیان

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) و ستون فقرات
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 100,000 تومان
مدت هر مشاوره : 15 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص

دکتر حسین پاکیوند

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
نوع مشاوره : تـلفنـی
4.7
هزینه : 130,000 تومان
مدت هر مشاوره : 20 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص