مشاوره تلفنی با متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

مشاوره تلفنی با پزشکان متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

دکتر پرویز بیات اسدی

دکتر پرویز بیات اسدی

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 100,000 تومان
مدت هر مشاوره : 15 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
دکتر عادل فلاح قاجاری

دکتر عادل فلاح قاجاری

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
نوع مشاوره : تـلفنـی
4.9
هزینه : 150,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص