مشاوره تلفنی با متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

مشاوره تلفنی با پزشکان متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

دکتر جلال کریمی

دکتر جلال کریمی

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
5.0
اولین زمان آزاد امروز 7عصر

دکتر فریده افتخارزاده

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری - داخلی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 2ظهر
دکتر پرویز بیات اسدی

دکتر پرویز بیات اسدی

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
5.0
اولین زمان آزاد امروز 4عصر