6 اردیبهشت 1396 - ساعت : 20:24
رامين عالي نژاد
دکترا پزشکي عمومي
اصفهان - اصفهان
دکتر رامين عالي نژاد

مهرو صادق پور
دکترا پزشکي عمومي
اصفهان - اصفهان
دکتر مهرو صادق پور

امير سلماني
دکترا پزشکي عمومي
اصفهان - کاشان
دکتر امير سلماني

مزدا خواجوي پور
دکترا پزشکي عمومي
اصفهان - اصفهان
دکتر مزدا خواجوي پور

سيد محمد آرش تقوي
دکترا پزشکي عمومي
اصفهان - اصفهان
دکتر سيد محمد آرش تقوي

پدرام معيني
دکترا پزشکي عمومي
اصفهان - اصفهان
دکتر پدرام معيني

مسعود سقراطي
دکترا پزشکي عمومي
اصفهان - اصفهان
دکتر مسعود سقراطي

فرشته سليمي جزي
دکترا پزشکي عمومي
اصفهان - اصفهان
دکتر فرشته سليمي جزي

سيد محسن ميربد
دکترا پزشکي عمومي
اصفهان - اصفهان
دکتر سيد محسن ميربد

سيد علي موسوي زاده کاشي پز
دکترا پزشکي عمومي
اصفهان - شاهين شهر
دکتر سيد علي موسوي زاده کاشي پز

علي اکبر جنگجو
دکترا پزشکي عمومي
اصفهان - خميني شهر
دکتر علي اکبر جنگجو

اميد قائمي
دکترا پزشکي عمومي
اصفهان - اصفهان
دکتر اميد قائمي
لیست پزشکان بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم