دکتر ارتوپد در ثبت نشده است

تبریز
دکتر علیرضا صادقپور تیمورلوئی

دکتر علیرضا صادقپور تیمورلوئی

متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
تهران

دکتر صدری وزیری

متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
آق قلا
دکتر عبدالمجید قره جه

دکتر عبدالمجید قره جه

متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
چهارراه پمپ بنزین

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال آماده سازی بهترین نتایج برای شما 😍 است