لیست پزشکان بر حسب تخصص :(بازکردن لیست)
لیست پزشکان مواد دنداني بر حسب شهر : (بازکردن لیست)

دکتر ياشار رضاعي

دکتراي تخصصي مواد دنداني

آذربايجان شرقي - تبريز
پزشک در سامانه عضو استدکتر ياشار رضاعي

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم