248
دکتر رقیه زینالی

مرکز تصویربرداری پزشکی کوثر

شماره نظام : 32671
1 رای که 100% موافق پزشک هستند.

سونوگرافی دکتر رقیه زینالی

35553400 - 35550056
تبریز

تقاطع 17 شهرویور جدید با طالقانی - روبروی خانه معلم شماره 1

نظرات و تجربیات در مورد دکتر رقیه زینالی
میزان رضایت
دکتر گوارش در تهران - قوانین و مقررات
صبــر کنید