لیست مراکز سونوگرافی بیرجند

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان بیرجند
بیرجند
دکتر نسرین خراشادی زاده رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر نسرین خراشادی زاده متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
649
بیرجند
دکتر سیما شهابی نژاد رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر سیما شهابی نژاد متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
317
بیرجند
دکتر علیرضا احسان بخش رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر علیرضا احسان بخش متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
200
لیست پزشکان بیرجند بر حسب تخصص
لیست پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی بر حسب شهر