8 اردیبهشت 1396 - ساعت : 14:35
عليرضا زماني
متخصص جراح لثه
تهران - تهران
دکتر عليرضا زماني

سيد اصغر ميرعمادي
متخصص جراح لثه
تهران - تهران
دکتر سيد اصغر ميرعمادي

اردشير رنجبري
متخصص جراح لثه
خوزستان - اهواز
دکتر اردشير رنجبري

رضا پورعباس خيرالدين
متخصص جراح لثه
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر رضا پورعباس خيرالدين

اميرمحمد بازياري
متخصص جراح لثه
البرز - کرج
دکتر اميرمحمد بازياري

امين خدادوستان شهرکي
متخصص جراح لثه
همدان -  همدان
دکتر امين خدادوستان شهرکي

سعيد سادات منصوري
متخصص جراح لثه
تهران - تهران
دکتر سعيد سادات منصوري

اميررضا احمدي نيا
متخصص جراح لثه
گلستان - گرگان
دکتر اميررضا احمدي نيا

بهرام مرزباني
متخصص جراح لثه
تهران - تهران
دکتر بهرام مرزباني

امير اسکندري
متخصص جراح لثه
  -  
دکتر امير اسکندري

اتابک کاشفي مهر
متخصص جراح لثه
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر اتابک کاشفي مهر

محمد رضا طالبي اردکاني
متخصص جراح لثه
تهران - تهران
دکتر محمد رضا طالبي اردکاني
لیست پزشکان جراح لثه بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم