8 اردیبهشت 1396 - ساعت : 14:40
حسين کرمي
فلوشيپ تخصصي جراحي کليه ( اندويورولوژي و لاپاراسکوپي )
کرمان - کرمان
دکتر حسين کرمي

محمد نجفي سمناني
فلوشيپ تخصصي جراحي کليه ( اندويورولوژي و لاپاراسکوپي )
خراسان رضوي - بيرجند
دکتر محمد نجفي سمناني

حامد يزدان نجاد
فلوشيپ تخصصي جراحي کليه ( اندويورولوژي و لاپاراسکوپي )
مازندران - آمل
دکتر حامد يزدان نجاد
لیست پزشکان جراحي کليه ( اندويورولوژي و لاپاراسکوپي ) بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم