لیست پزشکان بر حسب تخصص :(بازکردن لیست)
لیست پزشکان سالمند شناسي (ژرياتريک) بر حسب شهر : (بازکردن لیست)

دکتر فريبا تيموري

متخصص سالمند شناسي (ژرياتريک)

-
دکتر فريبا تيموري

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم