3 اردیبهشت 1396 - ساعت : 22:22
اصغر راميار
فوق تخصص خون و سرطان کودکان (انکولوژي)
تهران - تهران
دکتر اصغر راميار

عليرضا معافي
فوق تخصص خون و سرطان کودکان (انکولوژي)
اصفهان - اصفهان
دکتر عليرضا معافي

محمد پدرام
فوق تخصص خون و سرطان کودکان (انکولوژي)
خوزستان - اهواز
دکتر محمد پدرام

ليلي کوچک زاده
فوق تخصص خون و سرطان کودکان (انکولوژي)
تهران - تهران
دکتر ليلي کوچک زاده

عظيم مهرور
فوق تخصص خون و سرطان کودکان (انکولوژي)
تهران - تهران
دکتر عظيم مهرور

کاوه جاسب
فوق تخصص خون و سرطان کودکان (انکولوژي)
خوزستان - اهواز
دکتر کاوه جاسب

ابراهيم عصفوري
فوق تخصص خون و سرطان کودکان (انکولوژي)
بوشهر - بوشهر
دکتر ابراهيم عصفوري

عظيم رضامند
فوق تخصص خون و سرطان کودکان (انکولوژي)
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر عظيم رضامند

برهان مرادويسي
فوق تخصص خون و سرطان کودکان (انکولوژي)
کردستان - سنندج
دکتر برهان مرادويسي

بي بي شهين شمسيان
فوق تخصص خون و سرطان کودکان (انکولوژي)
تهران - تهران
دکتر بي بي شهين شمسيان

ياسمن ابطحي
فوق تخصص خون و سرطان کودکان (انکولوژي)
تهران - تهران
دکتر ياسمن ابطحي

مرداويژ آل بويه
فوق تخصص خون و سرطان کودکان (انکولوژي)
تهران - تهران
دکتر مرداويژ آل بويه
لیست پزشکان خون و سرطان کودکان (انکولوژي) بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم