6 خرداد 1396 - ساعت : 22:6

دکتر اصغر راميار

فوق تخصص خون و سرطان کودکان (انکولوژي)

تهران - تهران
دکتر اصغر راميار

دکتر عليرضا معافي

فوق تخصص خون و سرطان کودکان (انکولوژي)

اصفهان - اصفهان
دکتر عليرضا معافي

دکتر محمد پدرام

فوق تخصص خون و سرطان کودکان (انکولوژي)

خوزستان - اهواز
دکتر محمد پدرام

دکتر ليلي کوچک زاده

فوق تخصص خون و سرطان کودکان (انکولوژي)

تهران - تهران
دکتر ليلي کوچک زاده

دکتر عظيم مهرور

فوق تخصص خون و سرطان کودکان (انکولوژي)

تهران - تهران
دکتر عظيم مهرور

دکتر ابراهيم عصفوري

فوق تخصص خون و سرطان کودکان (انکولوژي)

بوشهر - بوشهر
دکتر ابراهيم عصفوري

دکتر کاوه جاسب

فوق تخصص خون و سرطان کودکان (انکولوژي)

خوزستان - اهواز
دکتر کاوه جاسب

دکتر عظيم رضامند

فوق تخصص خون و سرطان کودکان (انکولوژي)

آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر عظيم رضامند

دکتر برهان مرادويسي

فوق تخصص خون و سرطان کودکان (انکولوژي)

کردستان - سنندج
دکتر برهان مرادويسي

دکتر بي بي شهين شمسيان

فوق تخصص خون و سرطان کودکان (انکولوژي)

تهران - تهران
دکتر بي بي شهين شمسيان

دکتر ياسمن ابطحي

فوق تخصص خون و سرطان کودکان (انکولوژي)

تهران - تهران
دکتر ياسمن ابطحي

دکتر مرداويژ آل بويه

فوق تخصص خون و سرطان کودکان (انکولوژي)

تهران - تهران
دکتر مرداويژ آل بويه
لیست پزشکان بر حسب تخصص :
لیست پزشکان خون و سرطان کودکان (انکولوژي) بر حسب شهر :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم