8 اردیبهشت 1396 - ساعت : 14:46
فضل اله صفي
فلوشيپ تخصصي بيماريهاي قلب وعروق (اينتروينشنال و کارديولوژي)
تهران - تهران
دکتر فضل اله صفي

افشين امير پور
فلوشيپ تخصصي بيماريهاي قلب وعروق (اينتروينشنال و کارديولوژي)
اصفهان - اصفهان
دکتر افشين امير پور

جلال نوروزي خراساني
فلوشيپ تخصصي بيماريهاي قلب وعروق (اينتروينشنال و کارديولوژي)
تهران - تهران
دکتر جلال نوروزي خراساني

ماريا سعادتيان
فلوشيپ تخصصي بيماريهاي قلب وعروق (اينتروينشنال و کارديولوژي)
تهران - تهران
دکتر ماريا سعادتيان

افشين غفراني ها
فلوشيپ تخصصي بيماريهاي قلب وعروق (اينتروينشنال و کارديولوژي)
تهران - تهران
دکتر افشين غفراني ها

سينا صديقي
فلوشيپ تخصصي بيماريهاي قلب وعروق (اينتروينشنال و کارديولوژي)
  -  
دکتر سينا صديقي

عبدالرسول مولودي
فلوشيپ تخصصي بيماريهاي قلب وعروق (اينتروينشنال و کارديولوژي)
تهران - تهران
دکتر عبدالرسول مولودي
لیست پزشکان بيماريهاي قلب وعروق (اينتروينشنال و کارديولوژي) بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم