4 اردیبهشت 1396 - ساعت : 0:14
محمد محتسبي
متخصص زنان و زايمان
البرز - کرج
دکتر محمد محتسبي

اکرم هاشمي آشتياني
متخصص زنان و زايمان
البرز - کرج
دکتر اکرم هاشمي آشتياني

زهره دولتي
متخصص زنان و زايمان
البرز - کرج
دکتر زهره دولتي

مژگان جهانفر
متخصص زنان و زايمان
البرز - کرج
دکتر مژگان جهانفر

سوسن کياني ايلاقي
متخصص زنان و زايمان
البرز - کرج
دکتر سوسن کياني ايلاقي

نوشين جعفري
متخصص زنان و زايمان
البرز - کرج
دکتر نوشين جعفري

مينا سليم
متخصص زنان و زايمان
البرز - کرج
دکتر مينا سليم

حميده عباسي
متخصص زنان و زايمان
البرز - کرج
دکتر حميده عباسي

فاطمه فيروزي
متخصص زنان و زايمان
البرز - کرج
دکتر فاطمه فيروزي

نغمه برهاني ناييني
متخصص زنان و زايمان
البرز - کرج
دکتر نغمه برهاني ناييني

سمانه عزيزيان
متخصص زنان و زايمان
البرز - کرج
دکتر سمانه عزيزيان

فرانک راسخ ثابت
متخصص زنان و زايمان
البرز - کرج
دکتر فرانک راسخ ثابت
لیست پزشکان بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم