لیست آزمایشگاههای قزوین

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان قزوین
قزوین
دکتر فاطمه حاج منوچهری آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر فاطمه حاج منوچهری متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
1157
قزوین
دکتر سید محمدمهدی میرجلیلی آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر سید محمدمهدی میرجلیلی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
778
قزوین
:(

دکتر حمید ثقفی دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
225
قزوین
:(

دکتر حسین عقیلی دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
115
قزوین
دکتر سید محمدرضا هادی زاده خیرخواه آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر سید محمدرضا هادی زاده خیرخواه متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
145
قزوین
دکتر رضا اخوی زادگان آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر رضا اخوی زادگان متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
92
قزوین
دکتر نسرین ایرانی علوم آزمایشگاهی

دکتر نسرین ایرانی دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
64
قزوین
دکتر غلامرضا درگاهی علوم آزمایشگاهی

دکتر غلامرضا درگاهی دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
48
لیست پزشکان قزوین بر حسب تخصص
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی) بر حسب شهر