لیست مراکز سونوگرافی اهواز

آدرس و تلفن مراکز سونوگرافی اهواز

بهترین مراکز سونوگرافی اهواز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان اهواز
اهواز
دکتر فاطمه مهدی پور

دکتر فاطمه مهدی پور متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
17066
اهواز
دکتر فرزانه دیده بان

دکتر فرزانه دیده بان متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
10000
اهواز
دکتر افشین رضا زاده

دکتر افشین رضا زاده متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
8900
اهواز
دکتر فاطمه شریف زاده

دکتر فاطمه شریف زاده متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
8092
اهواز
دکتر عظیم معتمدفر

دکتر عظیم معتمدفر متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
4461
اهواز
دکتر ناهید کرامت

دکتر ناهید کرامت متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
4541
اهواز
دکتر مرتضی طهماسبی

دکتر مرتضی طهماسبی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
4743
اهواز
دکتر حسین جاویدان

دکتر حسین جاویدان متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
2448
اهواز
دکتر مریم تجویدی

دکتر مریم تجویدی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
2251
اهواز
دکتر یاور شاه ولی کوه شوری

دکتر یاور شاه ولی کوه شوری متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
2179
اهواز
دکتر علی مدقالچی

دکتر علی مدقالچی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
2034
اهواز
دکتر زهرا بری

دکتر زهرا بری متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
1897
لیست پزشکان اهواز بر حسب تخصص
لیست پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی بر حسب شهر