لیست آزمایشگاههای اهواز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان اهواز
اهواز
دکتر نسترن رنجبری آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر نسترن رنجبری متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
1176
اهواز
:(

دکتر ایران رشیدی گل رویه متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
1065
اهواز
:(

دکتر الهام مطوریان دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
436
اهواز
:(

دکتر زهرا احمدی نژاد متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
410
اهواز
:(

دکتر حسن ساکی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
112
اهواز
:(

دکتر مالک کنانی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
113
اهواز
:(

دکتر ماریا کلانتر هرمزی دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
119
اهواز
:(

دکتر مهدی مفاخر دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
110
اهواز
:(

دکتر محمود جلالی دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
83
اهواز
:(

دکتر سید ابوالحسن ملایکه متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
81
اهواز
:(

دکتر حمید مراد زادگان دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
67
اهواز
:(

دکتر ایران رشیدی دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
68
لیست پزشکان اهواز بر حسب تخصص
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی) بر حسب شهر