لیست آزمایشگاههای دزفول

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان دزفول
دزفول
دکتر پرویز حشمتی آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر پرویز حشمتی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
900
دزفول
دکتر حمیدعلی عصاریان آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر حمیدعلی عصاریان متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
811
لیست پزشکان دزفول بر حسب تخصص
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی) بر حسب شهر