لیست مراکز سونوگرافی دزفول

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان دزفول
دزفول
دکتر محمد بابایی نژاد رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر محمد بابایی نژاد متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
6264
دزفول
دکتر مهرنوش حدادی رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر مهرنوش حدادی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
1641
دزفول
دکتر محمدرضا کدخدا زاده رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر محمدرضا کدخدا زاده متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
947
دزفول
دکتر غلامعلی بساق زاده رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر غلامعلی بساق زاده متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
681
دزفول
دکتر حمید بهزادی رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر حمید بهزادی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
197
لیست پزشکان دزفول بر حسب تخصص
لیست پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی بر حسب شهر