لیست مراکز فیزیوتراپی ساری

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ساری
ساری
دکتر شکراله گوران اوریمی فیزیوتراپی

شکراله گوران اوریمی کارشناس فیزیوتراپی
1297
ساری
دکتر عاطفه نصیری آبندانسری فیزیوتراپی

عاطفه نصیری آبندانسری کارشناس فیزیوتراپی
690
لیست پزشکان ساری بر حسب تخصص
لیست پزشکان فیزیوتراپی بر حسب شهر