10 اردیبهشت 1396 - ساعت : 9:49
مهدي جعفري
فوق تخصص جراحي پلاستيک و ترميمي و سوختگي
تهران - تهران

VIP

پزشک در سامانه عضو استدکتر مهدي جعفري

علي اکبر خسروي نژاد
متخصص جراحي پلاستيک و ترميمي و سوختگي
فارس - شيراز
دکتر علي اکبر خسروي نژاد

داريوش مرداني کيوي
فوق تخصص جراحي پلاستيک و ترميمي و سوختگي
تهران - تهران
دکتر داريوش مرداني کيوي

داريوش جليلي
فوق تخصص جراحي پلاستيک و ترميمي و سوختگي
کرمانشاه -  کرمانشاه
دکتر داريوش جليلي

بهزاد خلعتبري
فوق تخصص جراحي پلاستيک و ترميمي و سوختگي
فارس - شيراز
دکتر بهزاد خلعتبري

عبدالجليل کلانتر هرمزي
فوق تخصص جراحي پلاستيک و ترميمي و سوختگي
تهران - تهران
دکتر عبدالجليل کلانتر هرمزي

کمال کوچک زاده
فوق تخصص جراحي پلاستيک و ترميمي و سوختگي
تهران - تهران
دکتر کمال کوچک زاده

بابک دوامي
فوق تخصص جراحي پلاستيک و ترميمي و سوختگي
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر بابک دوامي

محمدحسين حسامي رستمي
فوق تخصص جراحي پلاستيک و ترميمي و سوختگي
مازندران - ساري
دکتر محمدحسين حسامي رستمي

سعيد مرزبان
فوق تخصص جراحي پلاستيک و ترميمي و سوختگي
فارس - شيراز
دکتر سعيد مرزبان

محمدحسين رجبيان
متخصص جراح پلاستيک
فارس - شيراز
دکتر محمدحسين رجبيان

رضا وقردوست
فوق تخصص جراحي پلاستيک و ترميمي و سوختگي
تهران - تهران
دکتر رضا وقردوست
لیست پزشکان بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم