لیست مراکز سونوگرافی و رادیولوژی یزد

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان یزد
یزد
دکتر سعید توانا رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر سعید توانا متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
2095
یزد
دکتر کاظم عقیلی رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر کاظم عقیلی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
1003
یزد
:(

دکتر پیمان واردی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
963
یزد
:(

دکتر مهدی صنعتی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
689
یزد
دکتر احمدعلی کریمی زارچی رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر احمدعلی کریمی زارچی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
555
یزد
:(

دکتر سعیده طباطبایی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
516
یزد
دکتر رضا نفیسی مقدم رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر رضا نفیسی مقدم متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
323
یزد
:(

دکتر حمیدرضا منصوریان متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
367
یزد
:(

دکتر افسانه قاسمی فیروزآبادی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
296
یزد
:(

دکتر لیلا نیکوکار متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
213
یزد
:(

دکتر سید مصطفی بقایی پور متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
237
یزد
:(

دکتر فاطمه خالقی دهشیری متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
166
لیست پزشکان یزد بر حسب تخصص
لیست پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی بر حسب شهر