لیست آزمایشگاههای خرم آباد

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان خرم آباد
خرم آباد
:(

دکتر سید احمد میر معینی دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
203
خرم آباد
:(

دکتر امید عادلی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
150
خرم آباد
:(

دکتر یعقوب شیرخانی دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
125
خرم آباد
:(

دکتر اصغر عالیه پور متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
123
خرم آباد
:(

دکتر محمد سلطانی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
110
خرم آباد
:(

دکتر سید عزت اله رفیعی علوی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
101
خرم آباد
:(

دکتر مهنوش داودزاده محبوب صدیق متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
95
خرم آباد
:(

دکتر طهمورث شیروانی دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
90
خرم آباد
:(

دکتر سیده زینب سهرابی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
89
خرم آباد
:(

دکتر فروزان ساکی نژاد دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
75
خرم آباد
:(

دکتر شاهین نظام آبادی دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
69
لیست پزشکان خرم آباد بر حسب تخصص
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی) بر حسب شهر