لیست آزمایشگاههای خرم آباد

آدرس و تلفن آزمایشگاه های خرم آباد

بهترین آزمایشگاه های خرم آباد

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان خرم آباد
خرم آباد
بدون تصویر

دکتر سید احمد میر معینی دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
114
خرم آباد
بدون تصویر

دکتر امید عادلی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
95
خرم آباد
بدون تصویر

دکتر اصغر عالیه پور متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
85
خرم آباد
بدون تصویر

دکتر یعقوب شیرخانی دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
75
خرم آباد
بدون تصویر

دکتر محمد سلطانی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
74
خرم آباد
بدون تصویر

دکتر مهنوش داودزاده محبوب صدیق متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
67
خرم آباد
بدون تصویر

دکتر طهمورث شیروانی دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
59
خرم آباد
بدون تصویر

دکتر سید عزت اله رفیعی علوی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
56
خرم آباد
بدون تصویر

دکتر سیده زینب سهرابی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
59
خرم آباد
بدون تصویر

دکتر شاهین نظام آبادی دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
45
خرم آباد
بدون تصویر

دکتر فروزان ساکی نژاد دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
44
لیست پزشکان خرم آباد بر حسب تخصص
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی) بر حسب شهر