8 اردیبهشت 1396 - ساعت : 14:43
پيام آزاده
متخصص پرتو درماني
تهران - تهران
دکتر پيام آزاده

غلامحسين نوفرستي
متخصص پرتو درماني
خراسان رضوي - مشهد
دکتر غلامحسين نوفرستي

ثريا سلمانيان
متخصص پرتو درماني
تهران - تهران
دکتر ثريا سلمانيان

سيد هادي مولانا
متخصص پرتو درماني
تهران - تهران
دکتر سيد هادي مولانا

محمد هوشياري
متخصص پرتو درماني
تهران - تهران
دکتر محمد هوشياري

رضا پرتوي
متخصص پرتو درماني
خراسان رضوي - مشهد
دکتر رضا پرتوي

رضا اقدام ضميري
متخصص پرتو درماني
آذربايجان شرقي - مراغه
دکتر رضا اقدام ضميري

کمال محمديان
متخصص پرتو درماني
همدان -  همدان
دکتر کمال محمديان

امير شهرام يوسفي کاشي
متخصص پرتو درماني
تهران - تهران
دکتر امير شهرام يوسفي کاشي

محمود سامعي
متخصص پرتو درماني
البرز - کرج
دکتر محمود سامعي

محسن منصوري
متخصص پرتو درماني
آذربايجان غربي - اروميه
دکتر محسن منصوري

فرهاد سميعي
متخصص پرتو درماني
تهران - تهران
دکتر فرهاد سميعي
لیست پزشکان پرتو درماني بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم