6 خرداد 1396 - ساعت : 22:8

دکتر محمد اسديان راد

فلوشيپ تخصصي الکتروفيزيولژي باليني قلب

گيلان - رشت
دکتر محمد اسديان راد

دکتر امير طاووسي

فلوشيپ تخصصي الکتروفيزيولژي باليني قلب

تهران - تهران
پزشک در سامانه عضو استدکتر امير طاووسي

دکتر سعيد ناظمي

فلوشيپ تخصصي الکتروفيزيولژي باليني قلب

خراسان رضوي - مشهد
دکتر سعيد ناظمي

دکتر عباس بختي آراني

فلوشيپ تخصصي الکتروفيزيولژي باليني قلب

  -  
دکتر عباس بختي آراني

دکتر فاطمه توکلي

فلوشيپ تخصصي الکتروفيزيولژي باليني قلب

البرز - کرج
دکتر فاطمه توکلي

دکتر عبدالحسين سوداگر

فلوشيپ تخصصي الکتروفيزيولژي باليني قلب

تهران - تهران
دکتر عبدالحسين سوداگر
لیست پزشکان بر حسب تخصص :
لیست پزشکان الکتروفيزيولژي باليني قلب بر حسب شهر :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم