7 اردیبهشت 1396 - ساعت : 7:39
محمد اسديان راد
فلوشيپ تخصصي الکتروفيزيولژي باليني قلب
گيلان - رشت
دکتر محمد اسديان راد

امير طاووسي
فلوشيپ تخصصي الکتروفيزيولژي باليني قلب
تهران - تهران
پزشک در سامانه عضو استدکتر امير طاووسي

سعيد ناظمي
فلوشيپ تخصصي الکتروفيزيولژي باليني قلب
خراسان رضوي - مشهد
دکتر سعيد ناظمي

عباس بختي آراني
فلوشيپ تخصصي الکتروفيزيولژي باليني قلب
  -  
دکتر عباس بختي آراني

فاطمه توکلي
فلوشيپ تخصصي الکتروفيزيولژي باليني قلب
البرز - کرج
دکتر فاطمه توکلي

عبدالحسين سوداگر
فلوشيپ تخصصي الکتروفيزيولژي باليني قلب
تهران - تهران
دکتر عبدالحسين سوداگر
لیست پزشکان الکتروفيزيولژي باليني قلب بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم