7 اردیبهشت 1396 - ساعت : 7:39
سيد هاشم سزاوار سيدي جندقي
فلوشيپ تخصصي اينترونشنال کارديولوژي
تهران - تهران
دکتر سيد هاشم سزاوار سيدي جندقي

محمود محمد زاده شبستري
فلوشيپ تخصصي اينترونشنال کارديولوژي
خراسان رضوي - مشهد
دکتر محمود محمد زاده شبستري

علي کاظمي خالدي
فلوشيپ تخصصي اينترونشنال کارديولوژي
تهران - تهران
دکتر علي کاظمي خالدي

حميدرضا نشاط طاهر زاده
فلوشيپ تخصصي اينترونشنال کارديولوژي
تهران - تهران
دکتر حميدرضا نشاط طاهر زاده

عسکر قرباني
فلوشيپ تخصصي اينترونشنال کارديولوژي
تهران - تهران
دکتر عسکر قرباني

غلامرضا ترمه چي
فلوشيپ تخصصي اينترونشنال کارديولوژي
اصفهان - اصفهان
دکتر غلامرضا ترمه چي

جمشيد آيدنلو
فلوشيپ تخصصي اينترونشنال کارديولوژي
تهران - تهران
دکتر جمشيد آيدنلو

مسعود زارع زاده
فلوشيپ تخصصي اينترونشنال کارديولوژي
البرز - کرج
دکتر مسعود زارع زاده

سعيد عليپور پارسا
فلوشيپ تخصصي اينترونشنال کارديولوژي
تهران - تهران
دکتر سعيد عليپور پارسا

حسن شميراني
فلوشيپ تخصصي اينترونشنال کارديولوژي
اصفهان - اصفهان
دکتر حسن شميراني

سيد امير کسايي
فلوشيپ تخصصي اينترونشنال کارديولوژي
البرز - کرج
دکتر سيد امير کسايي

رضا مفتخري کاشاني نژاد
فلوشيپ تخصصي اينترونشنال کارديولوژي
البرز - کرج
دکتر رضا مفتخري کاشاني نژاد
لیست پزشکان اينترونشنال کارديولوژي بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم