لیست پزشکان بر حسب تخصص :(بازکردن لیست)
لیست پزشکان جراحي اعصاب ستون فقرات بر حسب شهر : (بازکردن لیست)

دکتر قاسم اسحاقي

فلوشيپ تخصصي جراحي اعصاب ستون فقرات

تهران - تهران
دکتر قاسم اسحاقي

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم