3 اردیبهشت 1396 - ساعت : 22:12
حسين فراهيني
فلوشيپ تخصصي جراحي زانو
تهران - تهران
دکتر حسين فراهيني

محمود جبل عاملي
فلوشيپ تخصصي جراحي زانو
تهران - تهران
دکتر محمود جبل عاملي

صابر آرامي نيکجه
فلوشيپ تخصصي جراحي زانو
تهران - تهران
دکتر صابر آرامي نيکجه

هادي مخمل باف
فلوشيپ تخصصي جراحي زانو
خراسان رضوي - مشهد
دکتر هادي مخمل باف

مهدي مؤيدفر
فلوشيپ تخصصي جراحي زانو
اصفهان - اصفهان
دکتر مهدي مؤيدفر

حسينعلي هادي
فلوشيپ تخصصي جراحي زانو
مرکزي - اراک
دکتر حسينعلي هادي
لیست پزشکان جراحي زانو بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم