10 اردیبهشت 1396 - ساعت : 9:44
مسعود موحدي
فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
تهران - تهران
دکتر مسعود موحدي

محمد قره گوزلو
فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
تهران - تهران
دکتر محمد قره گوزلو

محمدرضا فضل الهي
فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
البرز - کرج
دکتر محمدرضا فضل الهي

مصطفي معين
فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
تهران - تهران
دکتر مصطفي معين

حميد آهنچيان
فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
خراسان رضوي - مشهد
دکتر حميد آهنچيان

اصغر آقا محمدي
فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
تهران - تهران
دکتر اصغر آقا محمدي

ليدا عطارد
فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
تهران - تهران
دکتر ليدا عطارد

نيما رضايي
فلوشيپ تخصصي آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
تهران - تهران
دکتر نيما رضايي

فرح زاد جباري آزاد
فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
خراسان رضوي - مشهد
دکتر فرح زاد جباري آزاد

منصوره شريعت
فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
تهران - تهران
دکتر منصوره شريعت

سيد عليرضا مهدوياني
فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
تهران - تهران
دکتر سيد عليرضا مهدوياني

زهرا چاوش زاده نطنزي
فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
  -  
دکتر زهرا چاوش زاده نطنزي
لیست پزشکان آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم