لیست پزشکان بر حسب تخصص :(بازکردن لیست)
لیست پزشکان متابوليک ارثي بر حسب شهر : (بازکردن لیست)

دکتر طليعه زمان

فوق تخصص متابوليک ارثي

تهران - تهران
دکتر طليعه زمان

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم