3 اردیبهشت 1396 - ساعت : 22:18
محمدرضا يزدان نياز
متخصص بيهوشي
تهران - تهران
دکتر محمدرضا يزدان نياز

سعيد کوهي فايق
متخصص بيهوشي
خوزستان - آبادان
دکتر سعيد کوهي فايق

علي اکبر جنگجو
متخصص بيهوشي
خراسان رضوي - مشهد
دکتر علي اکبر جنگجو

مجيد شکيب
متخصص بيهوشي
خراسان رضوي - بيرجند
دکتر مجيد شکيب

خسرو نعمت زاده
متخصص بيهوشي
خوزستان - رامهرمز
دکتر خسرو نعمت زاده

سيد موسي تاج خواه
متخصص بيهوشي
خوزستان - رامهرمز
دکتر سيد موسي تاج خواه

آميندا امان الهي بهاروند
متخصص بيهوشي
  -  
دکتر آميندا امان الهي بهاروند

سيد مرتضي سيدي
متخصص بيهوشي
  -  
دکتر سيد مرتضي سيدي

نويد نسيم سبحان
متخصص بيهوشي
خوزستان - رامهرمز
دکتر نويد نسيم سبحان

محمدمهدي اعرابي
متخصص بيهوشي
فارس - شيراز
دکتر محمدمهدي اعرابي

مهرداد طاهري
متخصص بيهوشي
-
دکتر مهرداد طاهري

منصور ديلمي
متخصص بيهوشي
گلستان - گرگان
دکتر منصور ديلمي
لیست پزشکان بيهوشي بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم