لیست پزشکان بر حسب تخصص :(بازکردن لیست)
لیست پزشکان ارتز و پروتز (ارتوپدي فني) بر حسب شهر : (بازکردن لیست)

دکتر پروين احمدي

متخصص ارتز و پروتز (ارتوپدي فني)

خوزستان - اهواز
دکتر پروين احمدي

دکتر مهرداد طاهري

کارشناس ارتز و پروتز (ارتوپدي فني)

تهران - تهران
دکتر مهرداد طاهري

دکتر علي قرباني

کارشناس ارتز و پروتز (ارتوپدي فني)

خراسان رضوي - تربت حيدريه
دکتر علي قرباني

دکتر علي پورقاسم

کارشناس ارشد ارتز و پروتز (ارتوپدي فني)

اصفهان - اصفهان
دکتر علي پورقاسم

دکتر حسام زارع رحيمي آبادي

کارشناس ارتز و پروتز (ارتوپدي فني)

يزد - يزد
دکتر حسام زارع رحيمي آبادي

دکتر بهروز مداح

متخصص ارتز و پروتز (ارتوپدي فني)

تهران - تهران
دکتر بهروز مداح

دکتر کريم کهبدي

کارشناس ارتز و پروتز (ارتوپدي فني)

تهران - تهران
دکتر کريم کهبدي

دکتر سحر صادقي

کارشناس ارشد ارتز و پروتز (ارتوپدي فني)

تهران - تهران
دکتر سحر صادقي

دکتر سعيد نجفي

کارشناس ارتز و پروتز (ارتوپدي فني)

تهران - تهران
دکتر سعيد نجفي

دکتر مريم پرتوي فر

کارشناس ارتز و پروتز (ارتوپدي فني)

تهران - تهران
دکتر مريم پرتوي فر

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم